Welcome Guest ( Log In | Register )
 
 
 
   
 
 
 

รับสมัครงาน

 

กราฟิกดีไซน์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Indesign ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จัดหน้าหนังสือจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักเขียน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนแนวท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวก และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและกลับบ้านดึกได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับนิตยสาร งานหนังสือ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Account Executive (AE) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทนและทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายหน้าโฆษณานิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่งประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย ระบุเงินเดือนที่ต้องการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำ) พร้อมแนบตัวอย่างผลงานส่งมายัง

 

ฝ่ายบุคคล สำนักพิมพ์บีวาว บริษัท บีวาว พีอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 5 ยูนิต 5A ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2937-3359-60 แฟ็กซ์ 0-2937-3361

หรือ Email : worawee.l@bwows.com

 

หรือ กรอกแบบฟอร์มข้างล่าง แล้วส่งกันเข้ามาเลยจร้า ...

 
     
 

แบบฟอร์มสมัครงาน, กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน.

ตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน :

เบอร์โทรศัพท์ :
แฟ็ก :
Email :

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
จังหวัดที่เกิด :
สัญชาติ :
ศาสนา :
อายุ :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
ตำหนิ :
กรุ๊ปเลือด :

ที่อยู่ปัจจุบัน:
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
เลขที่บัตรประชาชน :
สถานที่ออกบัตร :
จังหวัด :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
   
สถานที่อยู่ในปัจจุบัน :
   
สถานะ :
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
   
ถ้าแต่งงานแล้ว :
จดทะเบียนสมรส    ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
คู่สมรสมีรายได้หรือไม่ ? :
มี   ไม่มี
ชื่อคู่สมรส :
อาชีพ :
บริษัท :
เบอร์โทรศัพท์ :
จำนวนบุตร :
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา :
จำนวนบุตรที่อายุมากกว่า 21 ปี:
   
ชื่อ-นามสกุล บิดา :
อายุ :
อาชีพ :
ชื่อ-นามสกุล มารดา :
อายุ :
อาชีพ :
   
เกณฑ์ทหาร :
ได้รับการยกเว้น ศึกษาวิชาทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อื่นๆ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


ทักษะ


ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
© 2 0 1 1   B w o w s . c o m,   A l l   r i g h t s   r e s e r v e d.  
About B-Wows  |  Services  |  Pocket Guide  |  Hobby & Cooking Guide  |  eBook

Member  |  News & Promotion  |  Job Opportunity  |  Contact